• Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.
 • Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...

Stadgar

Utbildningscentret Irans Stadgar


Förenings namn:
Utbildningscentret Iran (UCI)


Föreningens verksamheter omfattar olika studiecirklar som präglas av såväl kulturella som sociala ändamål, samt en rad aktiviteter inom idrott och fritid.
Det centrala syftet är mångfald och strävan efter demokratiska värderingar.

UCI strävar efter följande mål
a) ordna hemspråksundervisning i persiska för barn samt ordna kurser i olika ämnen och i olika nivåer för vuxna iranier.
b) introducera och främja Irans kultur i Sverige.
c) Hjälpa invandrare från Iran angående sociala och kulturella problem i Sverige.
d) Anordning av fritid- och nöjesverksamheter för förenings medlemmar.
e) Ordna en träffpunkt för äldre iranier.
f) Arrangera iranska traditionella fester, teaterföreställningar, föreläsningar i syfte att främja iransk kultur i värdslandet Sverige.


Medlemskap
a) Villkor för medlemskap
Alla personer som godkänner och håller med UCIs stadgar och nerlägger medlemsavgift får bli medlem i UCI.
mom: Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen och fastställs i föreningens årsmöte. Den som deltar i någon kurs och betalar kursavgift räknas som medlem i föreningen.
b) Medlemmarnas rättigheter
1. Alla medlemmar har rätt till att delta och ställa upp i UCIs årsmöte och kandidera sig till samtliga föreningens ordinarie och förtroende uppdrag.
2. Alla medlemmar ska behandlas lika i överenskommelse med UCIs stadgar.
3. Alla har rätt till att delta i styrelsens möten, under förutsättningen att styrelsen i förväg blir informerad.
c) Medlemmarnas skyldigheter
Medlemmar skall samarbeta med andra medlemmar för genomförandet av UCIs uppsatta mål.
d) Uteslutning
1. Missbruk av UCIs namn och egendom för egen vinst.
2. Försummning av att erlägga årliga medlemsavgift i 2 år i följd.
mom: Uteslutning träder i kraft efter styrelsens granskning och godkännande.


Organisationsstruktur
a) Årsmötet är UCIs högsta beslutfattande organ.
b) Mellan årsmöten svarar styrelsen för de allmänt förekommande frågor, dock i överenskommelse med föreningens stadgar.
c) UCI är en självständig förening och religiöst och politiskt obunden.


Årsmöte
a) Årsmötet sammankallas varje år genom skriftlig kallelse från UCIs styrelse. Kallelse till årsmötet skall meddelas mins 2 veckor i förväg. Mötet skall äga rum senast aprilmånad.
b) Val Av årsmötets funktionärer
1. Årsmötets ordförande och sekreterare
2. Två justerare
3. Två rösträknare
c) Fastställande av dagordning.
d) Styrelsens verksamhetsberättelse
1. Ordförandes rapport
2. Revisorens berättelse
3. Medlemmarnas synpunkter om verksamhetsberättelse samt komentar om den ekonomiska berättelsen
4. Beslut om ansvarsfrihet
e)Val
1. Fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter
2. Två justerare och en revisor
3. Två valberedare
4. Omröstning om styrelsens förslag
5. Omröstning om medlemmarnas förslag vilka måste lämnas en månad i förväg.


Framkallning av styrelsemötet
a. mellan de ordinarie årsmötena ska styrelsen ha minst 10 möten.
b. extra årsmöte kan bli aktuellt om ½ av styrelseledamöter eller 2/3 del av medlemmar kräver det.
c. kallelse till styrelsemöten görs av sekreteraren en vecka förvägska.


a) Styrelse
UCIs styrelse består av ordförande, ekonomi ansvarig, sekreterare, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Antalet fasta styrelsemedlemmar ska vara udda.
b) Styrelsens uppgifte och ansvar
Styrelsen skall:
1. Verkställa årsmötets beslut.
2. Svara för administrativa uppgifter och sträva efter uppnåendet av föreningens uppsatta mål.
3. Ansvara för intern arbetsdelning och arbetsordning.
4. Alla UCIs kontrakter och ekonomiska transaktioner ska undertecknas gemensamt av ordförande och ekonomi ansvarig. Vid frånvaro av det ena kan den andres underskrift styrkas av en av styrelsemedlemmars underskrift.


Ändring och revidering av Stadgar
Ändring av UCIs stadgar kan endas ske i årsmötet eller extra årsmöte.


Nedläggning av UCIs verksamhet
Beslut om föreningens nedläggning kan endas vid två på varandra följande årsmöte. vid nedläggning av verksamheten kommer alla föreningens tillgångar övertas av ett organ eller förening som har en liknande ideell målsättning som UCI. En sådan överlämning av tillgångar kan fastställas i UCIs sista och avslutande årsmöte.

NyheterÅrsmöte 2023

Kära vänner!
Utbildningscentret Irans årsmöte hålls lördag den 2:a mars 2024 kl. 13.00 i Folkets Hus Hammarkullen.
Var med och påverka, ni kan lämna era förslag till Khosrow Dasht Navard medlem i föreningens valberedning.

UCIs styrelse